TOHOKU Short Trip Let’s Go HOST TOWN

ตอนนีÊสถานทีÉท่องเทีÉยวกิจกรรมและแคมเปญส่วนมากงดให้บริการหรือยกเลิกชัÉวคราวเนืÉอวจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดข้อมูลอาจมีการเปลีÉยนแปลงอยู่ตลอดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ทีÉเว็บไซต์ทางการของงานหรือสถานทีÉนัÊนๆล่วงหน้าก่อนเดินทาง

เมืองAizuwakamatsushi

Aizuwakamatsu Cityตั้งอยู่ที่ทิศตะวันตกของจังหวัดฟูกุชิมะ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองแห่งปราสาท วัฒนธรรมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย ทะเลสาปอินาวาชิโระและจุดธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำพุร้อนฮิกาชิยามะและน้ำพุร้อนอาชิโนมากิก็ตั้งอยู่ที่นี่ด้วย พูดได้ว่าเป็นเมืองที่โด่งดังเพราะท่านสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมซามูไรได้อีกด้วย

https://aizuwakamatsu.mylocal.jp/trip/en/

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของเมืองAizuwakamatsushi

คลิกที่นี่เพื่อซื้อและจองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ