TOHOKU Short Trip Let’s Go HOST TOWN

ตอนนีÊสถานทีÉท่องเทีÉยวกิจกรรมและแคมเปญส่วนมากงดให้บริการหรือยกเลิกชัÉวคราวเนืÉอวจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดข้อมูลอาจมีการเปลีÉยนแปลงอยู่ตลอดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ทีÉเว็บไซต์ทางการของงานหรือสถานทีÉนัÊนๆล่วงหน้าก่อนเดินทาง

เมืองAkita

เมืองAkitaเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ตรงกลางของจังหวัดAkita เมืองAkitaนั้นขึ้นชื่อว่ามีท้องนาที่เต็มไปด้วยข้าวสาร อีกทั้งข้าวสารเหล่านี้จะถูกแปลรูปเป็น เหล้าสาเก ซึ้งเป็นที่รู้จักกันดี เทศกาลAkita Kantoเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในบริเวณที่มีการปลูกข้าสารในจังหวัดAkita เป็นเทศกาลที่บูชาการเก็บเกี่ยวข้าวทั้ง5ชนิด มีผู้คนมาเยี่ยมชมมากมายเพราะว่าเป็นเทศกาลขึ้นชื่อในบริเวณKanto

https://www.akita-yulala.jp/th/

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำในเมืองAkita

คลิกที่นี่เพื่อซื้อและจองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ