TOHOKU Short Trip Let’s Go HOST TOWN

ตอนนีÊสถานทีÉท่องเทีÉยวกิจกรรมและแคมเปญส่วนมากงดให้บริการหรือยกเลิกชัÉวคราวเนืÉอวจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดข้อมูลอาจมีการเปลีÉยนแปลงอยู่ตลอดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ทีÉเว็บไซต์ทางการของงานหรือสถานทีÉนัÊนๆล่วงหน้าก่อนเดินทาง

จังหวัดAomori

"เมืองAomoriเป็นเมืองหลวงของจังหวัดAomoriตั้งอยู่ใจกลางอาโอโมริ นอกเหนือจาก""เทศกาลไฟเนบูตะ""ที่ถูกจัดขึ้นทุกวันที่2-7ของเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเทศกาลที่โด่งดังในญี่ปุ่นและมีนักท่องเที่ยวมากกว่า2.8ล้านคนมาเยี่ยวชมทุกปี ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างแหล่งโบราณคดีซันไนมารุยามะหรือฮักโกดะที่ถูกเลือกให้เป็นภูเขาที่ดีที่สุด นับว่าเป็นเมืองที่ถูกอัดแน่นไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบก็ว่าได้ ★รับชมเสน่ห์ของเมืองAomoriได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=Q5OMZpTVNEc"

https://global.atca.info/

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำของเมืองAomori

คลิกที่นี่เพื่อซื้อและจองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ