TOHOKU Short Trip Let’s Go HOST TOWN

ตอนนีÊสถานทีÉท่องเทีÉยวกิจกรรมและแคมเปญส่วนมากงดให้บริการหรือยกเลิกชัÉวคราวเนืÉอวจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดข้อมูลอาจมีการเปลีÉยนแปลงอยู่ตลอดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ทีÉเว็บไซต์ทางการของงานหรือสถานทีÉนัÊนๆล่วงหน้าก่อนเดินทาง

เมืองHirosaki

เมืองHirosakiนับได้ว่าเป็นเมืืองหลวงที3ของจังหวัดอาโอะโมริ มีชื่อเสียงเรื่องการเก็บเกี่ยวแอปเปิ้ลเป็นอันดับ1ของญี่ปุ่นคิดเป็น20%ของทั้งหมด นักท่องเที่ยวจำนวนมากเยี่ยมชมปราสาทฮิโรซากิและเนปูตะมาซึริซึ่งเป็นภาพวาดของนักรบในฤดูร้อน

https://www.hirosaki-kanko.or.jp/en/

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำในเมืองHirosaki

คลิกที่นี่เพื่อซื้อและจองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ