TOHOKU Short Trip Let’s Go HOST TOWN

ตอนนีÊสถานทีÉท่องเทีÉยวกิจกรรมและแคมเปญส่วนมากงดให้บริการหรือยกเลิกชัÉวคราวเนืÉอวจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดข้อมูลอาจมีการเปลีÉยนแปลงอยู่ตลอดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ทีÉเว็บไซต์ทางการของงานหรือสถานทีÉนัÊนๆล่วงหน้าก่อนเดินทาง

หมูบ้าน Nishimeya

หมู่บ้านNishimeyaเป็นมีเขาชิราคามิซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 2536 ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอาโอโมริ ล้อมรอบด้วยภูเขาระดับ 1,000 ม.ทั้งสามด้าน 93%ของพื้นที่นี้เป็นป่าซึ่งพูดได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยป่า นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับมรดกโลกได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น น้ำตกอันมงที่ถูกกำหนดให้เป็นอุทยานธรรมชาติประจำจังหวัดและป่าบีชที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของมรดกโลก

https://www.nishimeya.jp/

สถานที่ท่องเที่ยวในNishimeya

คลิกที่นี่เพื่อซื้อและจองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ