TOHOKU Short Trip Let’s Go HOST TOWN

ตอนนีÊสถานทีÉท่องเทีÉยวกิจกรรมและแคมเปญส่วนมากงดให้บริการหรือยกเลิกชัÉวคราวเนืÉอวจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดข้อมูลอาจมีการเปลีÉยนแปลงอยู่ตลอดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ทีÉเว็บไซต์ทางการของงานหรือสถานทีÉนัÊนๆล่วงหน้าก่อนเดินทาง

เมืองShinjo

เมืองShinjoเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยเฉพาะในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองด้านการขนส่งสินค้าทางเรือโดยผ่านทางแม่น้ำMogami มีเทศกาล Shinjo ซึ่งจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในชื่อ ""Yama, Hoko และ Yatai"" ในญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในฐานะบ้านเกิดของ Yoshihiro Togashi ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามผู้แต่ง ""HUNTER x HUNTER"" และ ""Yu Yu Hakusho""

http://experienceshinjo.com/en/

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำของเมืองShinjo

คลิกที่นี่เพื่อซื้อและจองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ